Zespół Szkół nr 2 w Krakowie

UŚMIECHNIĘTA GAZETA

jest inspirowaną metodyką korczakowską gazetką szkolną pomyślaną jako sposób na pobudzenie aktywności twórczej u dzieci chorych, hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrii Dzieci Szpitala im. św. Ludwika w Krakowie.

Określenie twórczy w odniesieniu do uczniów zaburzonych emocjonalnie nie oznacza jedynie działań naukowych czy artystycznych, ale jest wyrazem każdej aktywności dającej poczucie zadowolenia i samorealizacji otwierających drogę powrotu do równowagi psychicznej oraz pożadanej społecznie postawy. Głównycm środkiem do osiągnięcia wymienionych celów jest gwarantowany sukces dla każdego dziecka, które zaangażuje się w ten projekt.

W 1991 roku zebrało się pierwsze Kolegium Redakcyjne,które wybrało tytuł gazetki: "Uśmiechnięta Gazeta", jej symbol,a także ustaliło regulamin i strukturę redakcji obowiązujące do dnia dzisiejszego.

Kolejne grupy uczniów-pacjentów realizują się w zależności od osobistych preferencji w następujących działach:

Zgodnie z regulaminem młodzi redaktorzy mają obowiązek:

Regulamin ten obowiązuje w niezmiennej formie od kilkunastu lat, zmieniają się natomiast tytuły głównych części pisma: Mali Poloniści, Klub Poetycki, Śmiej się razem z nami, Kąt złamanych serc, Klub Łamigłowy oraz obrzędowość spotkań poszczególnychj grup redakcyjnych. Zebrania zespołu redakcyjnego odbywają się raz w tygodniu i są samodzielnie organizowane oraz przeprowadzane przez dzieci.

Wychowawca opiekujacy się "Uśmiechniętą Gazetą" dyskretnie mobilizuje zespół dążąc do czynnego zaangażowania w prokektowanie kolejnych numerów jak największej liczby dzieci poprzez promowanie każdej nawet sporadycznej aktywności. Mając akceptację grupy pełni rolę doradcy i arbitra w kwestiach spornych, dba o to, aby uczniowie zapoznali się z różnymi formami ekspresji twórczej i mogli suwerennie dokonać wyboru, który odpowiada ich indywidualnym upodobaniom, odzwierciedla zdolności, zainteresowania bądź potrzeby.

Konstruując pismo dzieci wyrażają siebie poprzez wytwory plastyczne, wypowiedzi prozatorskie i poetyckie lub inne konfiguracje słowne (rebusy, krzyżówki). Uczą sie rozmawiać ze sobą i dorosłymi, nazywać i rozwiazywać problemy, efektywnie wykorzystywać ruchowo-mimiczne możliwości ludzkiego ciała. Aktywnie uczestniczą w dostosowanym do ich poziomu treningu twórczości oraz pracach z serii "New Games" nabywając umiejętności pokonywania stresu, samodzielnego rozładowywania napięcia emocjonalnego, samokontroli, realnej oceny i innych.

Uczniowie-pacjenci Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie lubią wydawać swoje pismo, personel medyczny potwierdza jego terapeutyczną wartość w procesie leczenia zaburzeń emocjonalnychj, nauczyciel doceniają jego walor wspomagający w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Doświadczenia nabyte w okresie kilkunastu lat opieki terapeutyczno -wychowawczej nad redakcją "Uśmiechnietej Gazety" zaowocowały "Programem aktywizacji twórczej dzieci z zaburzeniami psychicznym"

Opracowała Grażyna Sobala, opiekun "Usmiechniętej Gazety"

SOJUSZNICY
i SPONSORZY SZKOŁY: